ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ମାନସ: ବାଲ କାଣ୍ଡ

॥ ବାଲ କାଣ୍ଡ ॥

ଉପଜେ ଜଦପି ପୁଲସ୍ତ୍ୟକୁଲ ପାବନ ଅମଲ ଅନୁପ ।
ତଦପି ମହୀସୁର ଶ୍ରାପ ବସ ଭଏ ସକଲ ଅଧରୁପ ॥

ଭାବାର୍ଥ – ଯଦିଚ ଏମାନେ ମହର୍ଷି ଋଷିଙ୍କ ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ ଆଉ ଅନୁପମ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ସେ ସବୂ ସଦଗୁଣର ବିଭବ ପାପ ସ୍ବରୂପ ହୋଇଗଲା ।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.